Sla navigatie over en ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERS- EN EVENEMENTENVOORWAARDEN


STRAAT MUSEUM AMSTERDAM


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek en evenement dat plaatsvindt in het STRAAT Museum te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden gelden voor bezoekers die (al dan niet met hun bedrijf of instelling) alleen of in groepsverband het STRAAT Museum bezoeken.


Afdeling 1 – Algemeen deel


Artikel 1: Definities


1.1 Bezoeker: Een ieder die, met of zonder geldig toegangsbewijs, STRAAT Museum en/of bijbehorend omliggend perceel van STRAAT Museum betreedt, waaronder begrepen ook de Klant en de Organisator.


1.2 Evenement: Een aan bezoekers aangeboden activiteit (zoals een rondleiding, cursus, workshop, lezing, presentatie, borrel of anderszins), georganiseerd door STRAAT of in opdracht van een Klant van STRAAT, in of rond het STRAAT Museum. Een Evenement vindt plaats op een specifieke datum (of meerdere data), tijd en locatie.


1.3 Groep: Een groep van 15 of meer Bezoekers die als groep het STRAAT Museum bezoeken (“Groepsbezoek”).


1.4 Klant: Een opdrachtgever die STRAAT opdracht geeft voor het organiseren en/of hosten en/of (laten) cateren van een Evenement, of die een ruimte in het STRAAT Museum huurt ten behoeve van het organiseren van een Evenement.


1.5 Organisator: Een bedrijf of instelling die, als onderdeel van haar commerciële activiteiten en/of dienstverlening aan derden, bedrijfsmatig groepsbezoeken aan STRAAT Museum organiseert, als bedoeld in afdeling 3 van deze voorwaarden.


1.6 STRAAT: De besloten vennootschap Streetartmuseum N.D.S.M. B.V. h.o.d.n. STRAAT Museum, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76686388, exploitant van STRAAT Museum.


1.7 STRAAT Museum: De voor het publiek opengestelde (expositie)ruimten in en rondom het museumgebouw aan het NDSM-plein 1 te Amsterdam.


1.8 Verboden Voorwerpen: De in artikel 3.6. van deze voorwaarden gedefinieerde voorwerpen.


Artikel 2: Toepasselijkheid


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Bezoekers en Klanten van STRAAT en STRAAT Museum. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: Toegang tot STRAAT Museum


3.1 De Bezoeker is alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs gerechtigd om (een gedeelte van) STRAAT Museum te betreden, tenzij daarover met de Klant schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.


3.2 De Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot STRAAT Museum ontzegd, indien STRAAT vaststelt dat


a) het toegangsbewijs niet is verstrekt door STRAAT of een daartoe door STRAAT bevoegd verklaarde instantie of rechtspersoon;


b) de Bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;


c) de Bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de kennelijke intentie heeft om de orde te verstoren;


3.3 Toegangsbewijzen kunnen aan de kassa of vooraf online worden gekocht. Een vooraf gekocht toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van het op het toegangsbewijs vermelde tijdstip of tijdvak.


3.4 STRAAT is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, aan een door STRAAT noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van STRAAT Museum.


3.5 STRAAT behoudt zich het recht voor iedere Bezoeker en diens bagage te onderwerpen aan een toegangscontrole. In dit verband kan de Bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens medewerkers van STRAAT Museum. Een Bezoeker die medewerking aan visitatie weigert kan de toegang tot STRAAT Museum worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie van de kosten van het toegangsbewijs.


3.6 De volgende Verboden Voorwerpen mogen niet in STRAAT Museum worden meegenomen:


a) geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;


b) puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;


c) stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;


d) ontplofbare en ontvlambare stoffen;


e) chemische en toxische stoffen;


f) flessen of flesjes met vloeistof.


3.7 Wanneer STRAAT Museum bij de toegangscontrole Verboden Voorwerpen aantreft, zullen deze in beslag worden genomen. Indien de Bezoeker de voor inbeslagname vatbare voorwerpen niet af wenst te geven, wordt hem of haar de toegang tot STRAAT Museum ontzegd en heeft die Bezoeker geen recht op restitutie van de kosten van het toegangsbewijs. Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Een Bezoeker die deze voorwerpen bij zich heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.


3.8 Om redenen van beveiliging dient de Bezoeker identificeerbaar te zijn. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn of haar gezicht weigert te tonen, kan de toegang tot STRAAT Museum worden ontzegd.


3.9 STRAAT Museum is toegankelijk voor mindervaliden. Kinderwagens zijn toegestaan. Het gebruik van voertuigen, met uitzondering van ongemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen, alsmede het gebruik van skates en skateboards is evenwel niet toegestaan.


Artikel 4: Verblijf in STRAAT Museum


4.1 Het verblijf van de Bezoeker in STRAAT Museum is voor eigen risico.


4.2 De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door als zodanig herkenbare medewerkers van STRAAT Museum. Doet de Bezoeker dat niet, dan kan hem of haar de verdere toegang tot STRAAT Museum worden ontzegd. In dat geval zal geen sprake zijn van restitutie van de kosten van het toegangsbewijs of enige vergoeding van schade.


4.3 Kinderen jonger dan 12 jaar mogen STRAAT Museum uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.


4.4 De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij of zij toebrengt aan STRAAT Museum en de daar aanwezige collectie.


4.5 Er is cameratoezicht in en rond STRAAT Museum. Camerabeelden worden gedurende een redelijke periode bewaard, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien STRAAT daartoe aanleiding ziet, worden camerabeelden aan de politie ter beschikking gesteld.


4.6 Naast de redenen genoemd in artikel 3 is STRAAT gerechtigd de Bezoeker de toegang tot STRAAT Museum te ontzeggen:


a) in het geval die Bezoeker tijdens een of meer vorige bezoeken aan het STRAAT Museum of aan andere musea een of meer voorwerpen door schuld of opzet heeft beschadigd;


b) in het geval STRAAT om andere redenen gegronde vrees heeft dat die Bezoeker zich schuldig zal maken aan beschadiging van een of meer voorwerpen. STRAAT kan de betreffende Bezoeker in ieder geval steeds onderwerpen aan de maatregelen als bedoeld in artikel 3.5. STRAAT maakt een besluit tot ontzegging van de toegang onverwijld aan de Bezoeker bekend, zo mogelijk schriftelijk.


4.7 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of andere daden van geweld, is STRAAT gerechtigd de deuren van STRAAT Museum te sluiten en de aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. De Bezoeker kan alsdan worden verzocht medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en andere voorwerpen. STRAAT kan de Bezoeker die medewerking weigert verzoeken om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij of zij STRAAT Museum verlaat.


4.8 Indien vanwege overheidsmaatregelen voorschriften voor museumbezoek gelden, zoals de verplichting tot het dragen van een mondkapje, dan is de Bezoeker verplicht zich aan de geldende voorschriften te houden. Als de Bezoeker zich niet aan de voorschriften houdt, kan STRAAT de Bezoeker (verdere) toegang tot STRAAT Museum ontzeggen.


Artikel 5: Huisregels


5.1 De Bezoeker zal in STRAAT Museum:


a) geen tentoongestelde objecten aanraken;


b) geen goederen of diensten van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;


c) andere Bezoekers niet hinderen, waaronder begrepen het veroorzaken van geluidsoverlast;


d) geen (huis)dieren meenemen, met uitzondering van hulphonden;


e) niet roken, ook het gebruik van e-sigaretten is niet toegestaan;


f) geen zelf meegebrachte consumpties nuttigen;


g) geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur of statieven, waaronder begrepen selfiesticks, tenzij STRAAT de Bezoeker daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;


5.2 Ouders/verzorgers, leraren en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide minderjarigen of individuen.


5.3 Voor Bezoekers uit het primair onderwijs dienen per groep van 15 leerlingen twee begeleiders aanwezig te zijn. Bij het voortgezet onderwijs geldt minimaal één begeleider per 15 leerlingen. STRAAT behoudt zich het recht voor om groepen die niet aan deze norm voldoen de toegang te weigeren.


5.4 In STRAAT Museum gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STRAAT, waarbij STRAAT ervoor kan kiezen om toestemming enkel te verlenen onder de voorwaarde dat een vergoeding aan STRAAT wordt voldaan. De intellectuele eigendomsrechten rustend op de werken die in STRAAT Museum worden tentoongesteld dienen te allen tijde te worden gerespecteerd.


Artikel 6: Beperking van de aansprakelijkheid


6.1 STRAAT is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt indien en voor zover die schade een rechtstreeks gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van STRAAT. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:


a) het door de verzekeraar van STRAAT aan STRAAT ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of


b) de ter zake van de schade door een derde aan STRAAT uitgekeerde vergoeding van dat individuele schadegeval.


6.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van STRAAT in geen geval meer bedragen dan de in artikel 6.1. beschreven schadevergoedingsregeling.


6.3 Aansprakelijkheid van STRAAT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon en gemiste besparingen is te allen tijde uitgesloten.


6.4 De hierna volgende omstandigheden leiden nooit tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of tot schadevergoeding door STRAAT aan de Bezoeker:


a) het niet zichtbaar zijn van een of meer voorwerpen uit de vaste collectie van STRAAT Museum;


b) gedeeltelijke sluiting van STRAAT Museum, waaronder begrepen gedeeltelijke sluiting als gevolg van opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;


c) aanpassing van de reguliere openingstijden in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door STRAAT noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van STRAAT Museum;


d) overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, zoals geluidsoverlast, ongepast gedrag of diefstal;


e) schade veroorzaakt door andere Bezoekers;


f) overlast of ongemak veroorzaakt dor onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimten;


g) overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in STRAAT Museum;


h) ontzegging van de toegang tot STRAAT Museum;


i) verlies van het toegangsbewijs.


Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten


7.1 Het auteursrecht op alle geëxposeerde werken berust uitsluitend bij STRAAT Museum, dan wel de maker van het betreffende werk, dan wel bij een derde die STRAAT Museum heeft gemachtigd het auteursrecht voor hem te beheren. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, databankenrechten, handelsnamen en merken, met betrekking tot of van het STRAAT Museum zijn eigendom van STRAAT en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt.


7.2 Toestemming voor gebruik van een werk door een Bezoeker of Klant kan uitsluitend worden verleend in de vorm van een licentie, zonder het recht op sublicentie. Een verzoek daartoe dient schriftelijk aan STRAAT worden gericht.


7.3 Elk gebruik van een geëxposeerd werk of gebruik van de intellectuele eigendomsrechten betreffende één of meer van de in STRAAT Museum geëxposeerde werken, welk gebruik niet is overeengekomen met de rechthebbende wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. In dat geval is een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van tenminste driemaal de door STRAAT gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen voor vergoeding van de door haar geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Bij inbreuk heeft STRAAT bovendien het recht om te eisen dat het gebruik onmiddellijk wordt gestaakt en dat binnen 7 dagen kosteloos en correct opgave wordt gedaan over het gebruik dat van het werk of de intellectuele eigendomsrechten is gemaakt, met inbegrip van bewijsstukken ten aanzien van (de omvang van) het gebruik en de staking daarvan.


Artikel 8: Overmacht


8.1 Overmacht is iedere tekortkoming die niet aan STRAAT kan worden toegerekend, omdat ze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, als gevolg waarvan de overeenkomst tussen STRAAT en Bezoeker of Klant zodanig bemoeilijkt wordt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Omstandigheden van overmacht zijn in elk geval (maar zijn niet beperkt tot) ziekte, oorlog, natuurramp, brand, overstroming, staking, terroristische aanslag, pandemie, van overheidswege opgelegde ‘lockdown’, kernexplosie, computervirus, stroomstoring, belemmeringen in het vervoer en evacuatie op last van hulpdiensten.


8.2 Onder omstandigheden van overmacht kunnen ook worden verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan STRAAT gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst met Bezoeker en/of Klant, alsmede alles wat voor voornoemde personen, diensten of instellingen als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van die partijen.


8.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft STRAAT in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Bezoeker of Klant mee te delen en zulks zonder dat STRAAT gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 9: Gevonden voorwerpen


9.1 Door de Bezoeker in STRAAT Museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven aan een medewerker. STRAAT zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen. In het geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze om zelf het voorwerp af te halen, dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van STRAAT over de status van de vermeende eigenaar is STRAAT gerechtigd een bewijs van eigendom te verlangen. STRAAT behoudt zich het recht voor om gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald te laten vernietigen.


Artikel 10: Klachtenregeling 


10.1 In geval van een klacht kan de Bezoeker deze kenbaar maken door te e-mail naar info@straatmuseum.com.


Artikel 11: E-tickets


11.1 Eenmaal gekochte e-tickets kunnen alleen op basis van specifieke voorwaarden via het platform (gedeeltelijk) kostenloos worden geannuleerd. Voor tickets gekocht via onze eigen website, vraag je annulering aan via de knop “ticketsupport”.


Artikel 12: Overige voorwaarden en toepasselijk recht


12.1 De toepasselijkheid van deze voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van STRAAT.


12.2 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Bezoekers en/of Klanten met STRAAT is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij STRAAT kiest voor een andere bevoegde rechter.


Afdeling 2: Bijzondere voorwaarden voor Evenementen


Artikel 13: Toegang expositieruimten


13.1 Bij een Evenement is de toegang tot de expositieruimten van STRAAT Museum niet standaard inbegrepen, tenzij dat volgt uit de aard en invulling van de overeenkomst en het Evenement, zoals in geval van een rondleiding.


13.2 STRAAT behoudt zich het recht voor om een gedeelte van STRAAT Museum af te sluiten voor Bezoekers van een Evenement, indien (vrije) toegang tot de expositieruimten geen deel uitmaakt van het Evenement.


Artikel 14: Evenementlocatie


14.1 STRAAT en de Klant komen schriftelijk overeen welk gedeelte van STRAAT Museum beschikbaar is voor het Evenement (“de Evenementlocatie”). Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STRAAT wijzigingen aan te brengen aan of in de Evenementlocatie. Hieronder valt ook het aanbrengen van versieringen, borden, affiches en dergelijke.


14.2 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STRAAT de Evenementlocatie, of enig deel daarvan, in gebruik te geven aan een derde of onder te verhuren, of te gebruiken voor een ander doel dan waarvan STRAAT van tevoren op de hoogte is gesteld.


14.3 Klant laat de Evenementlocatie na afloop van het Evenement netjes achter. STRAAT verzorgt de schoonmaak van de locatie na afloop van het Evenement. STRAAT is gerechtigd om goederen of materialen die Klant heeft achtergelaten te vernietigen. Indien de


Evenementlocatie niet netjes is achtergelaten en een externe schoonmaker dient te worden ingeschakeld, dan is STRAAT gerechtigd deze schoonmaakkosten aan de Klant in rekening te brengen.


14.4 Indien de Klant, na schriftelijke toestemming van STRAAT, gebruik wil maken van audiovisuele apparatuur, verlichting, decorstukken, computers, bekabeling, etc. (hierna “de apparatuur”), dan dient Klant deze zelf mee te brengen en na afloop van het Evenement weer zelf op te ruimen, tenzij anders overeengekomen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is STRAAT niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur.


14.5 Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van eventueel voor het Evenement vereiste vergunningen.


Artikel 15: Catering en overige diensten


15.1 Indien partijen overeenkomen dat STRAAT de catering verzorgt, dan stemmen partijen in onderling overleg de consumpties / een menu af.


15.2 Als STRAAT de catering zal verzorgen, dan geeft de Klant uiterlijk veertien dagen van tevoren aan hoe veel Bezoekers deelnemen aan het Evenement. Indien de Klant niets doorgeeft, dan maakt STRAAT een eigen inschatting van de noodzakelijke hoeveelheid consumpties, waarbij alle kosten daarvoor achteraf aan de Klant in rekening zullen worden gebracht.


15.3 Indien STRAAT op verzoek van de Klant diensten van derden betrekt, dan handelt STRAAT ter zake dit verzoek in naam en voor rekening van de Klant. STRAAT is niet aansprakelijk voor wanprestatie in de levering van diensten van derden. STRAAT berekent aan de Klant een marge van 10 % over alle van derden betrokken diensten.


15.4 Indien de Klant zelf catering verzorgt en/of deze betrekt bij een derde, dan kan dat enkel na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STRAAT. STRAAT kan verlangen dat aan haar het menu ter goedkeuring wordt voorgelegd. STRAAT kan referenties verlangen. STRAAT kan haar toestemming weigeren indien zij meent dat de derde bijvoorbeeld niet voldoet aan door STRAAT gestelde eisen van kwaliteit of uitstraling. STRAAT berekent aan de Klant een marge van 12 % over de van een derde betrokken catering.


Artikel 16: Veiligheid


16.1 De Klant staat ervoor in dat alle Bezoekers van het Evenement zich zullen houden aan de Algemene Bezoekers- en Evenementenvoorwaarden.


16.2 STRAAT behoudt zich te allen tijde het recht voor om – op nacalculatiebasis – extra suppoosten in te huren op kosten van de Klant, wanneer de aard van het Evenement, het aantal Bezoekers van het Evenement of andere door STRAAT in te schatten (risico)factoren daartoe aanleiding geven.


16.3 Klant dient te allen tijde aanwijzingen van (medewerkers van) STRAAT op te volgen.


16.4 Het is niet toegestaan om nooduitgangen, noodverlichting, brandblussers en brandmelders te blokkeren of te verwijderen.


16.5 De Klant is aansprakelijk voor alle eventuele schade, daaronder begrepen afgeleide schade en gevolgschade, van STRAAT, STRAAT Museum of derden, die is veroorzaakt door of namens de Klant of door haar ingeschakelde derden, of door één of meer Bezoekers van het Evenement.


Artikel 17: Reserverings- en betalingsvoorwaarden


17.1 Door STRAAT verstrekte offertes zijn herroepelijk en niet bindend.


17.2 Wanneer de Klant een datum voor een Evenement reserveert, dan wordt deze reservering definitief vanaf het moment dat een aanbetaling van 20 % van de overeengekomen prijs door STRAAT is ontvangen. Als de Klant de aanbetaling niet tijdig voldoet, dan is


STRAAT gerechtigd de reservering en het Evenement eenzijdig te annuleren. STRAAT zal de Klant daarvan in voorkomend geval een bevestiging sturen.


17.3 STRAAT hanteert een betalingsschema voor de kosten van een Evenement. In beginsel is dit schema:


- 20 % van de overeengekomen prijs zal worden gefactureerd nadat Klant de schriftelijke opdracht voor het Evenement heeft verstrekt. Na betaling hiervan is de reservering voor het Evenement definitief.


- 30 % van de overeengekomen prijs zal worden gefactureerd 90 dagen voorafgaand aan de datum van het Evenement. Indien het een Evenement is dat plaatsvindt op meerdere data, geldt voor het betalingsschema de eerste datum van de reeks.


- 50 % van de overeengekomen prijs zal worden gefactureerd 45 dagen voorafgaand aan de datum van het Evenement. Indien het een Evenement is dat plaatsvindt op meerdere data, geldt voor het betalingsschema de eerste datum van de reeks.


17.4 Het staat STRAAT vrij om in onderling overleg met de Klant van dit schema af te wijken.


17.5 Indien met de Klant is afgesproken dat er kosten op nacalculatiebasis in rekening worden gebracht, dan zullen na afloop van het Evenement de werkelijke resterende kosten, die niet reeds waren voldaan middels de in rekening gebrachte aanbetalingen, nog worden gefactureerd, onder overlegging van een specificatie van deze kosten.


17.6 STRAAT is gerechtigd van de Klant een betalingsgarantie te verlangen.


17.7 STRAAT is gerechtigd om in geval van wanbetaling verschuldigde wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke of gerechtelijke (incasso)kosten volledig te verhalen op de Klant.


17.8 Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief btw. Bij een na de reservering doorgevoerde verhoging of verlaging van het btw-tarief zal dit aan de Klant worden doorberekend. Hetzelfde geldt voor eventuele andere aanvullende heffingen en/of belastingen.


Artikel 18: Annuleringsvoorwaarden


18.1 Kosteloze annulering van een Evenement is niet mogelijk, tenzij annulering plaatsvindt binnen zeven dagen nadat de reservering is gedaan. In dat geval is annulering kosteloos.


18.2 Indien de Klant het Evenement annuleert op een moment later dan binnen zeven dagen na reservering, dan worden bedragen die reeds zijn voldaan conform het in artikel 14 opgenomen betalingsschema niet gerestitueerd. Bedragen die wel reeds zijn gefactureerd, maar nog niet voldaan, blijven verschuldigd. Deze bedragen dienen alsdan ter dekking van door STRAAT geleden verlies en/of gederfde winst.


18.3 Annuleren kan alleen schriftelijk, per aangetekende brief of per e-mail naar info@straatmuseum.com


Afdeling 3 – Bijzondere voorwaarden voor Groepsbezoeken


Artikel 19: Algemene bepalingen


19.1 Deze afdeling is van toepassing op Groepsbezoeken.


19.2 Het is een Organisator niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van of zonder een overeenkomst met STRAAT een Groepsbezoek te organiseren.


19.3 Een Groepsbezoek is mogelijk door middel van de aanschaf, voorafgaand aan het bezoek, van toegangsbewijzen voor iedere deelnemer van de Groep. Dat kan zowel online als via offerte en daaropvolgende opdrachtbevestiging en betaling. Het aanmelden van een Groep geeft geen garantie dat er geen wachttijd is bij de kassa of de ingang.


19.4 STRAAT behoudt zich het recht voor om Groepen de toegang tot STRAAT Museum te weigeren. De Organisator staat er voor in dat de deelnemers van de Groep zich houden aan de Algemene Bezoekers- en Evenementenvoorwaarden. Het is niet mogelijk groepsboekingen te wijzigen of te annuleren.


19.5 De Organisator die zijn Groep wil laten begeleiden door een rondleider van het STRAAT Museum dient de rondleider vooraf te boeken en te betalen.


19.6 Het is aan te bevelen minimaal twee weken van tevoren een rondleider te boeken. STRAAT spant zich in om voldoende rondleiders beschikbaar te hebben, maar garandeert niet dat iedere Organisator die daarom verzoekt een rondleider krijgt toegewezen.


19.7 Indien de toegewezen rondleider de rondleiding niet kan uitvoeren, spant STRAAT zich in om in voorkomend geval een andere rondleider te vinden, maar STRAAT kan niet garanderen dat een andere rondleider alsdan tijdig kan worden ingeschakeld. De Organisator wordt hiervan in voorkomend geval zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.


Artikel 20: Schoolbezoeken


20.1 Een schoolbezoek wordt beschouwd als een Groepsbezoek.


20.2 STRAAT wijst leerlingen en leraren/begeleiders op de volgende regels om een schoolbezoek soepel te laten verlopen:


a) Voor het primair onderwijs geldt per 15 leerlingen twee begeleiders.


b) Voor het voortgezet onderwijs geldt een minimum van één begeleider per 15 leerlingen en een maximum van twee begeleiders.


c) De begeleiders dienen ook te beschikken over een geldig toegangsbewijs.


d) Denk aan de andere bezoekers. Wees niet te luidruchtig en ren niet door STRAAT Museum.


e) Wees voorzichtig met de kunstcollectie. Het aanraken van de kunstwerken is niet toegestaan.


f) Roken, eten en drinken is niet toegestaan in STRAAT Museum.


g) STRAAT hanteert een strikt veiligheidsbeleid. Puntige en/of scherpe voorwerpen mogen niet mee naar binnen.


h) Er zijn gratis kluisjes beschikbaar voor jassen en (rug)tassen.


Deze Algemene Bezoekers- en Evenementenvoorwaarden gelden met ingang van 22 oktober 2021.

Tickets Tickets